ETICKÝ KODEX

  ETICKÉ DESATERO

Etický kodex Spolku insolvenčních správců

Preambule

Pro zachování a podporu efektivního a kvalitativního standardu činnosti výkonu insolvenčních správců přijali členové Spolku insolvenčních správců tento etický kodex a zavazují se k výkonu profesní činnosti podle níže uvedených zásad.

Článek I.                 

Všeobecná ustanovení

a)      Soudem ustanovený insolvenční správce je nezávislý, objektivní a nestranný. Věcně, hospodárně a spravedlivě hájí zájmy všech účastníků insolvenčního řízení.

b)       Insolvenční správce vykonává nezávislé povolání v souladu s právním řádem České republiky.

c)      Insolvenční správce je zvláštní veřejnoprávní orgán, jehož úkolem je zajištění řádného průběhu insolvenčního řízení.

d)     Insolvenční správce co nejlépe realizuje cíle insolvenčního řízení. Při realizování cílů insolvenčního řízení postupuje efektivně a hospodárně.

e)      Insolvenční správce zachovává respekt, zdvořilost a slušnost vůči soudu, resp. soudcům a administrativnímu personálu insolvenčního soudu a to tak, aby nebyla narušena důstojnost vzájemného vztahu a autorita insolvenčního soudu.

 

Článek II.              

Osobní a organizační předpoklady pro výkon povolání insolvenčního správce

a)      spolehlivost,

b)      osobní dosažitelnost,

c)      odpovídající administrativní zázemí, kvalifikovaný administrativní personál a spolupracovníci,

d)     uspořádané vlastní finanční poměry a jejich transparentnost.

 

Článek III.           

Nezávislost insolvenčního správce

a)      Insolvenční správce je nezávislý na věřitelích a dlužníkovi, vyjma postupu, kdy mu zákon ukládá řídit se pokyny věřitelů. Insolvenční správce musí zabránit všemu, co by mohlo vyvolat jakékoli pochybnosti o jeho nezávislosti.

b)       Nezávislost není splněna, jestliže:

- je insolvenční správce osobou blízkou dlužníkovi,

- je insolvenční správce nebo osoba s ním spřízněná věřitelem nebo dlužníkem úpadce,

- insolvenční správce nebo osoba s ním spřízněná, osoba s insolvenčním správcem spojená za účelem výkonu povolání, která přímo nebo nepřímo zastupovala nebo poskytovala poradenství dlužníkovi nebo osobě dlužníkovi blízké v období pěti let před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení s výjimkou poradenství insolvenčního správce při platební neschopnosti dlužníka či zpracování insolvenčního návrhu dlužníkovi,

- insolvenční správce nebo osoba jemu blízká či spojená trvale poskytuje služby některému z věřitelů, který je účastníkem insolvenčního řízení.

 

Článek IV.           

Výkon profese a flexibilita

a)      Rozhodnutí související s řízením činí insolvenční správce osobně. Ostatní důležité záležitosti ve věcech insolvenčního řízení konzultuje s insolvenčním soudem, je-li to potřeba. Garantuje, že při zastoupení jeho osoby v případě překážek bude zastoupen vhodnou osobou.

b)       Insolvenční správce musí pracovat s výkonným systémem elektronického zpracování dat a se souladem opatření příslušného insolvenčního soudu.

c)       Insolvenční řízení vyžaduje zejména v úvodní fázi vysoké osobní a intenzivní nasazení. Insolvenční správce tedy odmítne převzetí funkce v nových řízeních v případě, že je sám nebo jeho administrativní aparát natolik zatížen v již probíhajících řízeních, že by nemohl garantovat řádné řízení v nových insolvenčních případech.

d)      Insolvenční správce při zřizování provozoven respektuje nutnost osobní dosažitelnosti a v případě výkonu profese samostatně a osobně, zřídí pobočky na území České republiky v maximálním počtu 4.

 

Článek V.              

Povinnost ke zvyšování znalostí a odbornosti

a)      Insolvenční správce je povinen sledovat aktuální vývoj v oblasti insolvence, ekonomie, práva a průběžně prohlubovat své vzdělání.

b)      Insolvenční správce odpovídá za to, že jeho spolupracovníci a zaměstnanci zajišťující administrativní aparát, mají odpovídající kvalifikaci a znalosti, k jejichž průběžnému zvyšování jim poskytuje odpovídající podmínky.

 

Článek VI.           

Oznamovací povinnost

Insolvenční správce je povinen neprodleně sdělit insolvenčnímu soudu okolnosti, které zakládají pochybnosti o jeho nezávislosti, jeho kvalifikaci nebo jeho výkonnosti.

 

Článek VII.        

Zákaz smluvních vztahů

Insolvenční správce, osoby s ním spřízněné nebo osoby s ním spojené nesmí v průběhu nebo v souvislosti s řízením, v němž byl ustanoven do funkce insolvenčního správce

a)      vykonávat poradenskou činnost nebo zastupovat dlužníka nebo osoby blízké dlužníkovi,

b)      vykonávat poradenskou činnost poskytovanou věřitelům v rámci insolvenčního řízení, přijmout odměnu za úkony realizované v průběhu insolvenčního řízení, které jsou v rozporu se zájmy majetkové podstaty, především provize nabízené třetí osobou za zprostředkování prodeje nemovitostí,

c)      sám insolvenční správce nebo prostřednictvím třetí osoby nabývat hodnoty majetkové podstaty.

 

Článek VIII.     

Povinnosti při správě majetku

a)      Insolvenční správce spravuje osobní majetek odděleně od cizího majetku.

b)       Insolvenční správce je povinen spravovat majetkovou podstatu insolvenčního řízení odděleně od majetkové podstaty jiných řízení.

c)       Insolvenční správce je povinen zřídit samostatný účet pro každé insolvenční řízení.

 

Článek IX.           

Etické principy, hodnoty, zásady a závazky insolvenčního správce

Insolvenční správce se řídí těmito etickými principy

 • Čestnost (spravedlivé jednání a pravdomluvnost),
 • Objektivita (zohledňování zájmů všech subjektů řízení),
 • Zdvořilost (chovat se zdvořile ke všem, s nimiž přijde při výkonu své funkce do styku).

Insolvenční správce ctí tyto etické hodnoty

 •  Nestrannost
 • Ohleduplnost
 •  Zodpovědnost

Insolvenční správce zachovává tyto etické zásady

 •  chránit práva a svobody osob,
 • vykonávat profesi v souladu s platnými právními předpisy,
 •  chránit zájmy věřitele bez poškozování zájmu dlužníka,
 •  chránit zájmy dlužníka bez poškozování zájmu věřitele,
 •  usilovat o podporu a důvěru veřejnosti v insolvenční řízení a preventivně působit na společnost.

 

 

 

Insolvenční správce dodržuje tyto etické závazky

 • chovat se vždy důstojně a důvěryhodně, se všemi zúčastněnými bez rozdílu jednat lidsky, respektovat důstojnost,
 • jednat ochotně, empaticky a ohleduplně, obzvláště s osobou handicapovanou a osobou starší,
 •  chovat se s úctou a respektem k lidským právům,
 •  informace nad rámec povinně zveřejněných informací nesdělovat třetím osobám,
 • jednat nediskriminačně,
 • odmítat korupční jednání, nepřijímat dary nebo jiné výhody,
 • vyhýbat se konfliktu zájmu ve střetu sebekontroly a vlastního zájmu,
 • jednat taktně a korektně.

Insolvenční správce uznává tyto kolegiální etické závazky

 •  zachovávat bezproblémovou, otevřenou a partnerskou spolupráci vůči ostatním insolvenčním správcům,
 • netolerovat a nekrýt nevhodné chování jiných insolvenčních správců, neprofesionální chování v rozporu s tímto etickým kodexem sdělit insolvenčnímu soudu,
 • zakládat vztahy na základě profesionality, kolegiality, vzájemné úcty, s respektem slušného chování,
 •  nesnižovat profesní způsobilost jiného insolvenčního správce kvůli svému vlastnímu prospěchu.

 

Článek X.              

Sankce za porušení zásad etického desatera

Při porušení zásad etického desatera lze Spolkem insolvenčních správců ukládat tyto sankce:

a)      Napomenutí výkonným výborem Spolku insolvenčních správců

b)      Udělení důtky výkonným výborem Spolku insolvenčních správců

c)      Vyloučením ze Spolku insolvenčních správců na základě rozhodnutí členské schůze Spolku

Kdo jsme

Jsme nezávislá profesní organizace sdružující insolveční správce.

Našim cílem je

zvyšovat důvěryhodnost a transparentnost insolvenčních řízení

Kontakt

Spolek insolvečních správců
E-mail: spolekspravcu@seznam.cz

© Spolek insolvečních správců (2015), by Irony s.r.o.